Tokio 12

Tokio offers you
  • Pull-down double bed

Tokio 12