Tokio 10

Tokio offers you
  • Pull-down double bed

Tokio 10